Skoči na glavno vsebino

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA 7. RAZRED – PONUDBA 2020/21

NEMŠČINA I

NEMŠČINA I  (2 uri tedensko)

Nemščina je triletni predmet, ki se izvaja dve uri tedensko. Učenec se poleg nemščine lahko odloči še za en izbirni predmet, lahko pa je nemščina tudi njegov edini izbirni predmet. Učenec lahko po enem ali dveh letih učenja nemščine tudi izstopi. K nemščini so vabljeni vsi učenci, ki imajo veselje do učenja tujih jezikov ter učenci, ki nameravajo izobraževanje nadaljevati na gimnazijah ali na področju turizma.

Glavni cilj nemščine kot izbirnega predmeta je pripraviti učence do sproščenega in tekočega nastopanja in izražanja v tujem jeziku in pri tem pozabiti na strah pred napakami. Poudarek je na uporabnosti naučenega.

Pouk bo sestavljen iz raznolikih dejavnosti. Učne vsebine so primerne in zanimive za učence njihove starosti. V kolikor bodo razmere dopuščale, bomo izvedli ekskurzijo v sosednjo Avstrijo.

Predmet bo poučevala Saša Sotošek, profesorica nemškega in francoskega jezika.

 

VERSTVA IN ETIKA I

VERSTVA IN ETIKA I (1 ura tedensko)

Izbirni predmet verstva in etika nudi učencem možnost, da razširijo, dopolnijo, diferencirajo in problematizirajo znanje, ki ga o verstvih in etiki dobijo pri obveznih predmetih. Predmet je namenjen tako učencem, ki imajo doma (krščansko) religiozno vzgojo in obiskujejo verouk, kot pripadnikom drugih religij in tistim brez domače religiozne vzgoje in opredelitve.

Predmet bo poučevala Mara Hunski, predmetna učiteljica geografije in etike in družbe in višja knjižničarka.

 

ODKRIVAJMO PRETEKLOST MOJEGA KRAJA

ODKRIVAJMO PRETEKLOST MOJEGA KRAJA (1 ura tedensko)

Cilji in vsebine se povezujejo s cilji in vsebinami zgodovine kot rednega predmeta. Učni načrt je zasnovan tako, da se cilje in vsebine glede na zanimanje učencev izbira, razširja in poglablja. Splošni cilji predmeta:

– z raziskovalnim učenjem poglabljajo in razširjajo znanje o življenju, delu in miselnosti ljudi v posameznih zgodovinskih obdobjih in vzrokih za njihovo spreminjanje,

– razvijajo spretnosti in veščine zgodovinskih prostorskih in časovnih predstav,

– urijo se v uporabi in razumevanju zgodovinskih virov, literature in informacij, zbranih in izbranih iz drugih medijev, za raziskovanje in poznavanje življenja ljudi v preteklosti

Učenci odkrivajo preteklost domačega kraja v obliki sodelovalnega učenja, projektnega dela in terenskega dela z vključevanjem muzejev ter arhivov in krajših ekskurzij.

Predmet bo poučevala Simona Gobec Drofenik, profesorica zgodovine in geografije.

LIKOVNO SNOVANJE I

LIKOVNO SNOVANJE I (1 ura tedensko)

Spoznanja, ki si jih bodo učenci pridobili pri likovnem snovanju, jim bodo koristila pri razumevanju likovnega sveta. Izbirni predmet likovno snovanje dopolnjuje vsebine rednega predmeta Likovna umetnost in nadgrajuje pojme iz likovne teorije, zgodovine likovne umetnosti in likovne tehnologije. Učenec pri likovnem snovanju spoznava razlike in povezave med vizualnim in likovno-teoretičnem ter pri praktičnem delu razvija občutljivost zaznavanja, likovno ustvarjalno mišljenje in motorično občutljivost in spretnost, vizualni spomin in domišljijo. Obenem razvija odnos do nacionalne in splošne človekove likovne kulturne dediščine. Učitelj spodbuja učenčevo izvirnost in lastno iskanje rešitev, navaja pa ga tudi na kritično opazovanje likovnih del in del njegovih vrstnikov. Likovne naloge so zasnovane problemsko. Izhodišče za izrazno delo je likovna teorija, tehnika in likovni motiv pa sta likovnemu problemu podrejena.

Načrtovana področja RISANJE, SLIKANJE IN KIPARSTVO zaokrožajo vsebine likovnih nalog tako, da učenci zaključijo eno leto trajajoči program, ki je namenjen predvsem razvoju likovnih zmožnosti in razvoju ustvarjalnosti.

Predmet bo poučeval Uroš Krivec, profesor likovne vzgoje.

RAČUNALNIŠTVO - UREJANJE BESEDIL

Obvezni izbirni predmet – RAČUNALNIŠTVO – UREJANJE BESEDIL v 7. razredu OŠ

Obseg – 35 ur letno.
Izvedba – 1 ura na teden ali strnjeno v tečajni obliki (po dogovoru).
Izvajalec – mag. Darko Pepevnik.

Vse o računalništvu v 7. razredu in še več (na celi šoli) najdete na tej povezavi : RAČUNALNIŠTVO V OŠ PODČETRTEK

OBDELAVA GRADIV - LES

OBDELAVA GRADIV: LES (1 ura tedensko)

Pri predmetu obdelava lesa je osnovno gradivo za izdelavo predmetov  les.  Orodja in obdelovalni postopki so v večini ročni, od strojev uporabijo vibracijsko žago, električni vrtalni stroj in kolutni brusilnik. Izdelujejo uporabne, zabavne in okrasne  izdelke iz lesa (model vozila, čolna, jadrnice, ptičje hišice, pištole na gumico, sestavljank, medvedka z žagico …) . Pri predmetu prevladuje individualno praktično delo in delo v majhnih skupinah.

Predmet bo poučeval Marjan Petauer, profesor fizike in tehnike.

SONCE, LUNA, ZEMLJA

SONCE, LUNA IN ZEMLJA (1 ura tedensko)

Se kdaj sprašujete, zakaj sonce vzhaja in zahaja? Zakaj je poleti vroče in pozimi mraz? Zakaj je v Avstraliji poletje, ko je pri nas zima? Zakaj je Luna enkrat cela, drugič je je pol, tretjič pa je sploh ni? In zakaj včasih celo ‘mrkne’? ln ne le Luna; tudi Sonce! Kako na z zvezdami posutem nebu najti Venero, Mars, Jupiter, Saturn in Merkur ali pa Strelca, Dvojčka, Orion…? Izbirni predmet ASTRONOMIJA – Sonce, Zemlja, Luna želi mlademu človeku zadostiti potrebo po spoznavanju stvarstva v katerem obstaja.

Predmet bo poučeval Marjan Petauer, profesor fizike in tehnike.

ŠPORT ZA ZDRAVJE

ŠPORT ZA ZDRAVJE (1 ura tedensko)

je namenjen nadgradnji tistih vsebin redne športne vzgoje, s katerimi lahko vplivamo na zdravje in dobro počutje (splošna kondicijska priprava, atletika, najmanj ena od športnih iger).

 • Učenci si razvijajo gibalne sposobnosti (predvsem moč, hitrost, koordinacijo
  gibanja, gibljivost) in funkcionalne sposobnosti ( aerobna in anaerobna vzdržljivost) z individualnimi programi.
 • Z izbranimi nalogami ohranjajo pravilno telesno držo in oblikujejo skladno postavo.
 • Opravljajo dalj časa trajajoče gibalne naloge aerobnega značaja v naravi, kjer je poudarjena vztrajnost.
 • Izpopolnjujejo športno znanje tistih športov rednega učenega načrta športne vzgoje, ki ponujajo možnost poznejših dejavnosti v prostem času.
 • Spoznavajo pomen redne športne vadbe in primerne prehrane za zdravje in dobro počutje.
 • Spoznajo primerno prehrano ob določenih športnih dejavnostih, pomen nadomeščanja izgubljene tekočine, škodljivost dopinga, poživil in drugih preparatov.
 • Razumejo odzivanje organizma na napor.
 • Oblikujejo odgovoren odnos do lastnega zdravja.
 • Spodbujajo medsebojno sodelovanje, zdravo tekmovalnost in sprejemanje drugačnosti.
 • Naučijo se spoštovati pravila športnega obnašanja.
 • Doživljajo sprostitveni vpliv športne vadbe.

Predmet bo poučeval Borut Pihlar, predmetni učitelj športne vzgoje.

LOGIKA

LOGIKA (1 ura tedensko)

Z vsebino in metodami poučevanja učenci pridobivajo osnovne logične pojme in se usposobijo za njihovo uporabo. Učenci razvijajo sposobnost logičnega mišljenja in natančnega izražanja, usposabljajo se za vztrajno in urejeno delo, uporabljajo logiko pri matematiki, učenju jezikov in naravoslovju ter vsakdanjem življenju in tehniki, pridobivajo samozavest pri samostojnem odločanju in zagovarjanju svojih stališč, razlikujejo argumentirano utemeljevanje od slabega pojasnjevanja, razvijajo govor (retorika).

Učenec pridobi znanje reševanja daljših logičnih nalog. Zna opaziti dvoumnosti in preoblikovati dvoumne stavke. Zna sestavljati logične naloge z uporabo računalniških programov (npr. program tabele). Pripravljajo se na tekmovanje iz logike, razvedrilne matematike, matemčka in logične pošasti.

Predmet bo poučevala Petra Mirt, profesorica matematike in fizike.

 

SODOBNA PRIPRAVA HRANE

SODOBNA PRIPRAVA HRANE (1 ura tedensko)

Pri izbirnem predmetu Sodobna priprava hrane se bodo učenci učili o prehrani z vidika zagotavljanja in varovanja zdravja. Učili se bodo o pomembnosti varne, varovalne in zdrave prehrane ter o načinih priprave hrane. Poudarek bo predvsem pri pripravi zdrave hrane. Praktično delo bo potekalo individualno in v skupinah. Ocena bo temeljila na odnosu do dela, vedoželjnosti  učencev, na izvirnosti pri pripravi jedi in na oceni znanja osnov zdrave prehrane. Ogledali si bomo proizvodni proces predelave mleka in pekarstva.

Predmet bo poučevala Monika Dobravc, učiteljica gospodinjstva, kemije in biologije.

 

ANSAMBELSKA IGRA

ANSAMBELSKA IGRA (1 ura tedensko)

Temeljni namen glasbenega izbirnega predmeta Ansambelska igra je, da učenci uresničujejo svoje interese za glasbeno umetnost in kulturo. Izbirni predmet omogoča ustvarjalnost in raziskovanje, kar spodbuja in navaja na trajno sodelovanje v glasbeni kulturi. Učenci se ob ustvarjanju sproščajo, razvijajo odgovornost za skupno sodelovanje ter  vrednotijo dosežke. Učenci poustvarjajo vokalne, instrumentalne in vokalno-instrumentalne vsebine, izbirajo izvajalske sestave po svojih nagnjenjih in zmožnostih, navajajo se na samostojno orientacijo v izbranih partiturah in na zapis lastnih zamisli, izražajo ustvarjalne zamisli z zvočnimi eksperimenti in improvizacijo;
Izbirni predmet je zasnovan po načelu individualizacije, tako da v njem lahko uspešno sodelujejo učenci z različnimi glasbenimi zmožnostmi in izkušnjami.
Učni načrt, ki je ciljno in razvojno procesno zasnovan,  poudarja odprtost za različne glasbene in z glasbo povezane vsebine, skladne z interesi učencev in širšega kulturnega okolja šole.

Učitelj je pri glasbenih izbirnih predmetih predvsem mentor, organizator in koordinator dela, v okviru glasbenih dejavnosti pa soizvajalec in ustvarjalec.

Učenci ob zaključku predmeta Ansambelska igra:

 • obvladajo repertoar instrumentalnih vsebin v skladu s posamezno zasedbo v ansamblu;
 • obvladajo temeljno orientacijo v glasbenem zapisu.

Predmet bo poučevala Mihaela Pihler, profesorica glasbene vzgoje.

GLEDALIŠKI KLUB

GLEDALIŠKI KLUB (1 ura tedensko)

Učenci pri predmetu spoznavajo, doživljajo in sooblikujejo prvine gledališke, lutkovne in radijske umetnosti. Poleg ustvarjalnih gledaliških dejavnosti je predmet povezan tudi s spoznavanjem aktualnih dogodkov v slovenskih gledališčih. Učenci pridobivajo bralno in gledališko kulturo, naklonjenost do gledaliških aktivnosti in obiskovanja gledaliških predstav, spoznavajo gledališče kot sintezo različnih umetnosti, ob branju domačih in tujih dramskih del ter gledanju predstav razvijajo osebnostno ter narodno identiteto, udeležujejo se posamičnih in skupinskih vaj in sproščene improvizacije besedila, razvijajo možnost izražanja z mimiko, kretnjami, gibanjem in govorom v odrskem prostoru, samostojno ustvarjajo gledališke predstave, nastopajo na odru, prispevajo svoje zamisli za uprizoritev igre in se naučijo delati v skupini. V okviru predmeta si bomo ogledali gledališko predstavo v enem od slovenskih narodnih ali ljudskih gledališč.

 Predmet bo poučevala Špela Mrkša, profesorica slovenščine

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET FRANCOŠČINA

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET FRANCOŠČINA (2 uri na tedensko)

Francoščina je neobvezni izbirni predmet, ki se izvaja dve uri tedensko. Učenec, ki s svojo izbiro ni zadovoljen, lahko po enem ali dveh letih učenja tudi izstopi.

Učenje francoščine ni tako težko kot se zdi, je pa lahko zabavno. Pouk bo sestavljen iz raznolikih dejavnosti. Imel boš priložnost spoznati čar Francije in francoske kulture. Francoščina je jezik, ki te popelje v eno najzanimivejših kultur sveta. Je jezik umetnosti, mode, ljubezni… Poslušali bomo francoske pesmi, si ogledali francoske filme, pokukali bomo tudi v čarobni svet francoske kulinarike in se naučili pripraviti nekaj tipičnih francoskih jedi.
Z glasbeno točko pa se bomo predstavili tudi na Frankofonskem dnevu v Celju.
Francoščino govori 170 milijonov ljudi po vsem svetu.
Pridi in se jim pridruži!

Predmet bo poučevala Saša Sotošek, profesorica nemškega in francoskega jezika.

ORGANIZMI V NARAVNEM IN UMETNEM OKOLJU

ORGANIZMI V NARAVNEM IN UMETNEM OKOLJU  (1 ura tedensko)

Izbirni predmet Organizmi v naravnem in umetnem okolju je odlična priložnost za učence, ki imajo radi naravo in živa bitja, ki v njej živijo. Pouk naravoslovja dandanes zaradi časovne omejitve pogosto poteka zgolj za zaprtimi vrati učilnice, medtem ko lahko ta izbirni predmet poimenujemo kar »Učilnica v naravi«.

Učenci bodo na terenu aktivno iskali živa bitja v bližnjih ekosistemih (gozd, travnik, potok …), se seznanili z načini njihovega življenja, sklepali bodo o prilagoditvah na življenjske razmere, ki vladajo v posameznem okolju in predvsem kako človek vpliva na življenje organizmov v svojem okolju.

Nekatera živa bitja bomo vzeli v oskrbo in zanje tudi skrbeli. Tako bodo učenci dobili odgovorno nalogo pri gojenju in vzdrževanju živali in rastlin.  

Pri predmetu ne bomo uporabljali učbenika, temveč bomo znanje pridobivali z aktivnim delom v naravi, torej z izkušnjo.

Predmet bo poučevala Monika Dobravc  (do prihoda učiteljice Ksenije Antolin)

TURISTIČNA VZGOJA

TURISTIČNA VZGOJA (1 ura tedensko)

Turistična vzgoja je enoletni izbirni predmet, namenjen učencem od 7. do 9. razreda. Predmet povezuje in nadgrajuje znanje, ki ga učenci pridobivajo pri drugih predmetih in dejavnostih, zlasti pri geografiji, zgodovini, slovenščini in tujem jeziku.

Pouk vključuje aktivne metode učenja tako v učilnici kot tudi na terenu. Učenci  pripravijo razstavo, pregledujejo in uporabljajo literaturo, fotografirajo, kartirajo kulturne spomenike v domačem okolju, izdelajo poročila, izdelajo turistični spominek, so aktivni v raziskovalni delavnici na ekskurziji, preizkusijo se v vodenju, pripravijo radijski oglas, spletno stran, objave na socialnih omrežjih, časopisne novice in reklamni material, prospekt ali zloženko za domači kraj, pripravljajo avtohtone jedi, obiskujejo različne turistične ponudnike v kraju in širše, se seznanjajo s poklici povezanimi s turizmom, spoznavajo in vrednotijo osnove za razvoj turizma, razvijajo sposobnost kulturnega komuniciranja in javnega nastopanja ter spoznavajo turistično društveno dejavnost in se konkretno vključujejo v turistično življenje domačega kraja.

Delo na terenu zajema ogled turistične agencije, obisk turističnih ponudnikov, hotelov, sejmov in ogled kulturnih spomenikov. V okviru praktičnega dela se bomo lotili tudi kuhanja, dela z računalnikom in se preizkusili v različnih vlogah, povezanih s turizmom.

Našteti predlogi so v ožjem izboru, a se lahko med letom na željo učencev tudi spremenijo.

Predmet bo poučevala Mihaela Juričan, profesorica angleškega jezika in zgodovine.

 

 

VEZENJE

VEZENJE (1 ura tedensko)

Ste se naveličali nenehnega strmenja v zaslone? Potem je izbirni predmet Vezenje za vas prava izbira! Poudarek bo na praktičnem delu. S šivanko in nitjo boste okrasili prtičke, oblačila  in druge predmete za vsakdanjo rabo. Spoznali boste pribor za vezenje ter osnovne tehnike vezenja: stebelni, ploščati in križni vbod. Pri tem boste razvijali svoje ročne spretnosti, krepili pozornost, vztrajnost, natančnost in ustvarjalnost.

Seveda pa se boste seznanili tudi z zgodovino vezenja. Pobrskali boste po omarah vaših babic ter pripravili razstavo starih in svojih vezenin. Obiskali boste razstavo vezenin v Murski Soboti in se udeležili ustvarjalne delavnice.

Ko se boste prepuščali čudovitemu pisanemu svetu prejic, se bo pod vašimi spretnimi prsti ohranjala že skoraj pozabljena domača obrt.  Ne pozabite, da boste s tem pripomogli k ohranjanju bogate kulturne dediščine našega naroda!

Med vezenjem se bo našel tudi čas za pogovor in glasbo.

                            Predmet bo poučevala Saša Sotošek, profesorica francoščine in nemščine.

 

UMETNOSTNA ZGODOVINA

UMETNOSTNA ZGODOVINA (1 ura tedensko)

Temeljni cilj in namen predmeta je, da učenca vpelje v svet umetnostnih spomenikov (arhitekturnih, kiparskih in slikarskih, ter sorodnih načinih ustvarjanja) od davnine do naših dni. Prek njih spozna umetnost in kulturo domačega kraja in širšega okolja. Kako se je likovni umetnik odzival na svet v katerem je živel? Z drugimi besedami, preko umetnin je možno razbrati življenje ljudi v posameznem zgodovinskem obdobju. To je en od načinov interpretacije kako se je pisala zgodovina. Posamezne sestavine predmeta in predmet v celoti imajo veliko humanistično in narodno zavedno vlogo, ker učencu dajejo široko kulturno izobrazbo, mu odpirajo vrata v svetovno in slovensko umetnost, ki naj jo spozna in prepozna kot posebno vrednoto. Prek seznanjanja z umetnostjo domačega okolja si učenec oblikuje narodno zavest in samospoštovanje.

Predmet je zasnovan v treh enoletnih vsebinsko sklenjenih sklopih:

1. KAJ NAM GOVORIJO UMETNINE
2. ŽIVLJENJE UPODOBLJENO V UMETNOSTI
3. OBLIKA IN SLOG
Učne vsebine so zasnovane tako, da jim lahko sledijo učenci različnih razredov hkrati. Vsak sklop je vsebinsko zaokrožen, zato ni nujno, da se učenec tri leta zapored, v 7., 8. in 9. r., odloča za ta izbirni predmet. Seveda pa pridobi optimalno znanje le takrat, če obiskuje predmet vsa tri leta. Število ur na teden/letno: 1 ura/ teden = 35 ur/ letno.

Način dela

Praktično poustvarjanje, izdelava plakatov, seminarske naloge, raziskovalne naloge, priprave in predstavitve e-prosjnic o umetniku, slogu ali obdobju. Obisk javnih kulturno-umetniških ustanov, obisk lokalnih ali bližnjih umetnikov v njihovem ateljeju.

Predmet bo poučeval Uroš Krivec, profesor likovne umetnosti.

 

Dostopnost