Skoči na glavno vsebino

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA 8. RAZRED – PONUDBA 2020/21

LIKOVNO SNOVANJE II

LIKOVNO SNOVANJE II (1 ura tedensko)

Spoznanja, ki si jih bodo učenci pridobili pri likovnem snovanju, jim bodo koristila pri razumevanju likovnega sveta. Izbirni predmet likovno snovanje dopolnjuje vsebine rednega predmeta likovna umetnost in nadgrajuje pojme iz likovne teorije, zgodovine likovne umetnosti in likovne tehnologije.
Učenec pri likovnem snovanju spoznava razlike in povezave med vizualnim in likovno-teoretičnem ter pri praktičnem delu razvija občutljivost zaznavanja, likovno ustvarjalno mišljenje in motorično občutljivost in spretnost, vizualni spomin in domišljijo. Obenem razvija odnos do nacionalne in splošne človekove likovne kulturne dediščine. Likovne naloge so zasnovane problemsko. Izhodišče za izrazno delo je likovna teorija, tehnika in likovni motiv pa sta likovnemu problemu podrejena. Obsega področja RISANJA, SLIKANJA, GRAFIKE, PROSTORSKEGA OBLIKOVANJA IN KOMBINIRANA LIKOVNA PODROČJA.

Predmet bo poučeval Uroš Krivec, profesor likovne vzgoje.

VERSTVA IN ETIKA

VERSTVA IN ETIKA (1 ura tedensko)

Izbirni predmet VERSTVA IN ETIKA nudi učencem možnost, da razširijo/dopolnijo, diferencirajo in problematizirajo znanje, ki ga o verstvih in etiki dobijo pri obveznih predmetih. Predmet je namenjen tako učencem, ki imajo doma (krščansko) religiozno vzgojo in obiskujejo verouk, kot pripadnikom drugih religij in tistim brez domače religiozne vzgoje in opredelitve.

Predmet bo poučevala Mara Hunski, predmetna učiteljica geografije, državljanske in domovinske kulture in etike ter višja knjižničarka.

.

.

ODKRIVAJMO PRETEKLOST MOJEGA KRAJA

ODKRIVAJMO PRETEKLOST MOJEGA KRAJA (1 ura tedensko)

Cilji in vsebine se povezujejo s cilji in vsebinami zgodovine kot rednega predmeta. Učni načrt je zasnovan tako, da se cilje in vsebine glede na zanimanje učencev izbira, razširja in poglablja. Splošni cilji predmeta:

 • z raziskovalnim učenjem poglabljajo in razširjajo znanje o življenju, delu in miselnosti ljudi v posameznih zgodovinskih obdobjih in vzrokih za njihovo spreminjanje,
 • razvijajo spretnosti in veščine zgodovinskih prostorskih in časovnih predstav,
 • urijo se v uporabi in razumevanju zgodovinskih virov, literature in informacij, zbranih in izbranih iz drugih medijev, za raziskovanje in poznavanje življenja ljudi v preteklosti.

Učenci odkrivajo preteklost domačega kraja v obliki sodelovalnega učenja, projektnega dela in terenskega dela z vključevanjem muzejev ter arhivov in krajših ekskurzij.

Predmet bo poučevala Simona Gobec Drofenik, profesorica  zgodovine in geografije

.

ŽIVLJENJE ČLOVEKA NA ZEMLJI

ŽIVLJENJE ČLOVEKA NA ZEMLJI (1 ura tedensko)

Splošni cilji predmeta:

 • razširjajo osnovno znanje o naravnogeografskih in družbenogeografskih pojavih ter procesih v svetu in domačem kraju,
 • podrobneje spoznava načine prilagajanja človeka različnim klimatskim in drugim naravnim pogojem,
 • spoznava negativne primere človekovega izkoriščanja naravnih dobrin, da bi spoznali nevarnosti, ki jih povzroča rušenje naravnega ravnotežja,
 • spoznajo načine onesnaževanja okolja na izbranih območjih in načine ter oblike varovanja naravnega okolja za prihodnje generacije,
 • urijo se v uporabi in razumevanju pomena literature ter drugih sodobnih informacijskih sredstev za spoznavanje oddaljenih pokrajin, območij in njihovih naravnih ter družbenih razmer.

Predmet bo poučevala Simona Gobec Drofenik, profesorica  zgodovine in geografije.

.

IZBIRNI PREDMET RAČUNALNIŠTVO - MULTIMEDIJA

Obvezni izbirni predmet – RAČUNALNIŠTVO – MULTIMEDIJA v 8. razredu OŠ

Obseg – 35 ur letno.
Izvedba – 1 ura na teden ali strnjeno v tečajni obliki (po dogovoru).
Izvajalec – mag. Darko Pepevnik.

Vse o računalništvu v 8. razredu in še več (na celi šoli) najdete na tej povezavi : RAČUNALNIŠTVO V OŠ PODČETRTEK

IZBRANI ŠPORT

IZBRANI ŠPORT (1 ura tedensko)

je namenjen poglabljanju znanja enega športa. Pri dveh vadbenih skupinah lahko ponudimo tudi dva različna športa (npr. fantje nogomet, dekleta odbojka).

 • Z izbranim športom si učenci razvijajo nekatere gibalne in funkcionalne sposobnosti.
 • Opravljajo dalj časa trajajoče gibalne naloge aerobnega značaja.
 • Nadgrajujejo tehnično taktične znanja v izbrani športni panogi.
 • Spoznavajo pomen redne športne vadbe izbranega športa.
 • Spoznajo določena pravila izbranega športa.
 • Razumejo vpliv izbranega športa na organizem.
 • Povezujejo različna znanja drugih predmetov.
 • Spodbujajo medsebojno sodelovanje in zdravo tekmovalnost v izbranem športu.
 • Spoštujejo pravila športnega obnašanja.

Predmet bo poučeval Borut Pihlar, predmetni učitelj športne vzgoje.

.

ZVEZDE IN VESOLJE

ZVEZDE IN VESOLJE (1 ura tedensko)

V sklopu Zvezde in vesolje učenci primerjajo in spoznavajo vrste objektov v vesolju, njihove oddaljenost in velikosti. Posebna pozornost je namenjena spoznavanju in opazovanju razvoja zvezd, galaksij, jat galaksij…Učenci spoznajo zvezdno karto, se znajo orientirati na nebu in poskušajo dobiti predstavo o raznolikosti in razsežnosti vesolja. Pri predmetu Zvezde in vesolje se učencem predstavi način sklepanja, ki je lasten vsem naravoslovnim znanostim. Del časa je namenjen opazovanju nočnega neba.

Predmet bo poučeval Marjan Petauer, profesor fizike in tehnike.

.

ROBOTIKA V TEHNIKI

ROBOTIKA V TEHNIKI  (1 ura tedensko)

Pri tem predmetu gre za konstruiranje modelov, z uporabo ustreznih didaktičnih sestavljenk, ob katerih pridobivajo osnovna spoznanja o elektronskih krmiljih, o čutilnikih (senzorjih),… Prevladujoča oblika pouka je praktično delo s gradniki Lego. Gre za sestavljanje robotov, ki opravljajo različne naloge in njihovo programiranje. Veliko časa je posvečenega reševanju nalog na FLL polju in pripravam na tekmovanje. Učenci se naučijo temeljnih principov mehanike in osnov računalniškega programiranja.

Predmet bo poučeval Marjan Petauer, profesor fizike in tehnike.

.

OBDELAVA GRADIV: KOVINE

OBDELAVA GRADIV: KOVINE (1 ura tedensko)

Pri tem predmetu se učenci lotijo struženja lesa ali trše umetne snovi na ročni lesni stružnici. Spoznajo jeklo in ga preoblikujejo s hladnim kovanjem ter izdelujejo  izdelke iz pločevine v kobinaciji z drugimi materiali. Gre za uporabne in zabavne izdelke (preizkuševalec spretnosti rok, ciganski lonec, top, katapult, …). Pri predmetu prevladuje individualno praktično delo in delo v majhnih skupinah.

Predmet bo poučeval Marjan Petauer, profesor fizike in tehnike.

.

LOGIKA

LOGIKA (1 ura tedensko)

Z vsebino in metodami poučevanja učenci pridobivajo osnovne logične pojme in se usposobijo za njihovo uporabo. Učenci razvijajo sposobnost logičnega mišljenja in natančnega izražanja, usposabljajo se za vztrajno in urejeno delo, uporabljajo logiko pri matematiki, učenju jezikov in naravoslovju ter vsakdanjem življenju in tehniki, pridobivajo samozavest pri samostojnem odločanju in zagovarjanju svojih stališč, razlikujejo argumentirano utemeljevanje od slabega pojasnjevanja, razvijajo govor (retorika).

Učenec pridobi znanje reševanja daljših logičnih nalog. Zna opaziti dvoumnosti in preoblikovati dvoumne stavke. Zna sestavljati logične naloge z uporabo računalniških programov (npr. program tabele). Pripravljajo se na tekmovanje iz logike, razvedrilne matematike, matemčka in logične pošasti. 

Predmet bo poučevala Petra Mirt, profesorica matematike in fizike.

.

.

POSKUSI V KEMIJI

POSKUSI  V KEMIJI (1 ura tedensko)

Izbirni predmet Poskusi v kemiji je namenjen učencem naravoslovcem, ki bodo nadgradili znanje iz kemije in naravoslovja. Seznanili se bodo s kemijskim priborom in tehnikami eksperimentiranja ter se poučili o varnem delu v kemijskem laboratoriju.  Sledilo bo izvajanje eksperimentov, pri čemer bodo učenci pridobili osnovne veščine in spretnosti kemijskega dela.

Naša druženja bomo popestrili s številnimi drugimi zabavnimi in nenavadnimi poskusi. Poiskali bomo informacije o pomembnih znanstvenikih. Pripravili bomo zabavno uro za mlajše učence ter obiskali industrijski laboratorij v naši okolici.

Ocene bodo pridobljene iz izdelkov, beleženja, urejanja in predstavljanja rezultatov eksperimentalnega dela, odnosa do dela ter ustvarjalnosti.

Predmet bo poučevala Monika Dobravc (do prihoda učiteljice Ksenije Antolin)

.

 

GLASBENA DELA

GLASBENA DELA (1 ura tedensko)

Temeljni namen glasbenega izbirnega predmeta Glasbena dela je, da učenci spoznajo tematske sklope različnih glasbenih slogov, zvrsti in žanrov. Navajajo se na sprejemanje obsežnejših glasbenih del. Ob različnih zvrsteh umetniške komunikacije (glasbene, besedne  in gibno-plesne) izražajo glasbena doživetja in predstave.

Razvijajo sposobnost presoje in vrednotenja glasbenih dosežkov, selektivno izbirajo medijske glasbene programe in oblikujejo osebno zbirko zvočnih posnetkov, obiskujejo glasbene prireditve in o njih poročajo.

Učenci uresničujejo svoje interese za glasbeno umetnost na izrazno gibalni način.

Izbirni predmet je zasnovan po načelu individualizacije, tako da v njem lahko uspešno sodelujejo učenci z različnimi glasbenimi zmožnostmi in izkušnjami. 

Učni načrt, ki je ciljno in razvojno procesno zasnovan,  poudarja odprtost za različne glasbene in z glasbo povezane vsebine, skladne z interesi učencev in širšega kulturnega okolja šole.

Učitelj je pri glasbenih izbirnih predmetih predvsem mentor, organizator in koordinator dela, v okviru glasbenih dejavnosti pa soizvajalec in ustvarjalec.

Učenci ob zaključku predmeta Glasbena dela:

 • izvedejo glasbeno predstavo kot plesalci in pevci,
 • z lastnimi glasbenimi idejami oblikujejo predstavo, 
 • izvajajo instrumentalne točke.

Predmet bo poučevala Mihaela Pihler, učiteljica glasbene vzgoje

.

NEMŠČINA II

NEMŠČINA II  (2 uri tedensko)

 

Nemščina je triletni predmet, ki se izvaja dve uri tedensko. Učenec se poleg nemščine lahko odloči še za en izbirni predmet, lahko pa je nemščina tudi njegov edini izbirni predmet. Učenec lahko po enem ali dveh letih učenja nemščine tudi izstopi. K nemščini so vabljeni vsi učenci, ki imajo veselje do učenja tujih jezikov ter učenci, ki nameravajo izobraževanje nadaljevati na gimnazijah ali na področju turizma.

Glavni cilj nemščine kot izbirnega predmeta je pripraviti učence do sproščenega in tekočega nastopanja in izražanja v tujem jeziku in pri tem pozabiti na strah pred napakami. Poudarek je na uporabnosti naučenega.

Pouk bo sestavljen iz raznolikih dejavnosti. Učne vsebine so primerne in zanimive za učence njihove starosti.

Pouk bo sestavljen iz raznolikih dejavnosti. Učne vsebine so primerne in zanimive za učence njihove starosti. V kolikor bodo razmere dopuščale, bomo izvedli ekskurzijo v sosednjo Avstrijo. 

Predmet bo poučevala Saša Sotošek, profesorica nemškega in francoskega jezika.

.

GLEDALIŠKI KLUB

GLEDALIŠKI KLUB  (1 ura tedensko)

Učenci pri predmetu spoznavajo, doživljajo in sooblikujejo prvine gledališke, lutkovne in radijske umetnosti. Poleg ustvarjalnih gledaliških dejavnosti je predmet povezan tudi s spoznavanjem aktualnih dogodkov v slovenskih gledališčih. Učenci pridobivajo bralno in gledališko kulturo, naklonjenost do gledaliških aktivnosti in obiskovanja gledaliških predstav, spoznavajo gledališče kot sintezo različnih umetnosti, ob branju domačih in tujih dramskih del ter gledanju predstav razvijajo osebnostno ter narodno identiteto, udeležujejo se posamičnih in skupinskih vaj in sproščene improvizacije besedila, razvijajo možnost izražanja z mimiko, kretnjami, gibanjem in govorom v odrskem prostoru, samostojno ustvarjajo gledališke predstave, nastopajo na odru, prispevajo svoje zamisli za uprizoritev igre in se naučijo delati v skupini.

V okviru predmeta si bomo ogledali gledališko predstavo v enem od slovenskih narodnih ali ljudskih gledališč.

 Predmet bo poučevala Špela Mrkša, profesorica slovenščine

.

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET FRANCOŠČINA

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET FRANCOŠČINA (2 uri na tedensko)

 

Francoščina je neobvezni izbirni predmet, ki se izvaja dve uri tedensko. Učenec, ki s svojo izbiro ni zadovoljen, lahko po enem ali dveh letih učenja tudi izstopi.

Učenje francoščine ni tako težko kot se zdi, je pa lahko zabavno. Pouk bo sestavljen iz raznolikih dejavnosti. Imel boš priložnost spoznati čar Francije in francoske kulture. Francoščina je jezik, ki te popelje v eno najzanimivejših kultur sveta. Je jezik umetnosti, mode, ljubezni… Poslušali bomo francoske pesmi, si ogledali francoske filme, pokukali bomo tudi v čarobni svet francoske kulinarike in se naučili pripraviti nekaj tipičnih francoskih jedi.
Z glasbeno točko pa se bomo predstavili tudi na Frankofonskem dnevu v Celju.
Francoščino govori 170 milijonov ljudi po vsem svetu.
Pridi in se jim pridruži!

Predmet bo poučevala Saša Sotošek, profesorica nemškega in francoskega jezika.

.

TURISTIČNA VZGOJA

TURISTIČNA VZGOJA (1 ura tedensko)

 

Turistična vzgoja je enoletni izbirni predmet, namenjen učencem od 7. do 9. razreda. Predmet povezuje in nadgrajuje znanje, ki ga učenci pridobivajo pri drugih predmetih in dejavnostih, zlasti pri geografiji, zgodovini, slovenščini in tujem jeziku.

Pouk vključuje aktivne metode učenja tako v učilnici kot tudi na terenu. Učenci  pripravijo razstavo, pregledujejo in uporabljajo literaturo, fotografirajo, kartirajo kulturne spomenike v domačem okolju, izdelajo poročila, izdelajo turistični spominek, so aktivni v raziskovalni delavnici na ekskurziji, preizkusijo se v vodenju, pripravijo radijski oglas, spletno stran, objave na socialnih omrežjih, časopisne novice in reklamni material, prospekt ali zloženko za domači kraj, pripravljajo avtohtone jedi, obiskujejo različne turistične ponudnike v kraju in širše, se seznanjajo s poklici povezanimi s turizmom, spoznavajo in vrednotijo osnove za razvoj turizma, razvijajo sposobnost kulturnega komuniciranja in javnega nastopanja ter spoznavajo turistično društveno dejavnost in se konkretno vključujejo v turistično življenje domačega kraja.

Delo na terenu zajema ogled turistične agencije, obisk turističnih ponudnikov, hotelov, sejmov in ogled kulturnih spomenikov. V okviru praktičnega dela se bomo lotili tudi kuhanja, dela z računalnikom in se preizkusili v različnih vlogah, povezanih s turizmom.

Našteti predlogi so v ožjem izboru, a se lahko med letom na željo učencev tudi spremenijo.

Predmet bo poučevala Mihaela Juričan, profesorica angleškega jezika in zgodovine.

.

VEZENJE

VEZENJE (1 ura tedensko)

Ste se naveličali nenehnega strmenja v zaslone? Potem je izbirni predmet Vezenje za vas prava izbira! Poudarek bo na praktičnem delu. S šivanko in nitjo boste okrasili prtičke, oblačila  in druge predmete za vsakdanjo rabo. Spoznali boste pribor za vezenje ter osnovne tehnike vezenja: stebelni, ploščati in križni vbod. Pri tem boste razvijali svoje ročne spretnosti, krepili pozornost, vztrajnost, natančnost in ustvarjalnost.

Seveda pa se boste seznanili tudi z zgodovino vezenja. Pobrskali boste po omarah vaših babic ter pripravili razstavo starih in svojih vezenin. Obiskali boste razstavo vezenin v Murski Soboti in se udeležili ustvarjalne delavnice.

Ko se boste prepuščali čudovitemu pisanemu svetu prejic, se bo pod vašimi spretnimi prsti ohranjala že skoraj pozabljena domača obrt.  Ne pozabite, da boste s tem pripomogli k ohranjanju bogate kulturne dediščine našega naroda!

Med vezenjem se bo našel tudi čas za pogovor in glasbo.

Predmet bo poučevala Saša Sotošek, profesorica francoščine in nemščine.

 

UMETNOSTNA ZGODOVINA

UMETNOSTNA ZGODOVINA (1 ura tedensko)

Temeljni cilj in namen predmeta je, da učenca vpelje v svet umetnostnih spomenikov (arhitekturnih, kiparskih in slikarskih, ter sorodnih načinih ustvarjanja) od davnine do naših dni. Prek njih spozna umetnost in kulturo domačega kraja in širšega okolja. Kako se je likovni umetnik odzival na svet v katerem je živel? Z drugimi besedami, preko umetnin je možno razbrati življenje ljudi v posameznem zgodovinskem obdobju. To je en od načinov interpretacije kako se je pisala zgodovina. Posamezne sestavine predmeta in predmet v celoti imajo veliko humanistično in narodno zavedno vlogo, ker učencu dajejo široko kulturno izobrazbo, mu odpirajo vrata v svetovno in slovensko umetnost, ki naj jo spozna in prepozna kot posebno vrednoto. Prek seznanjanja z umetnostjo domačega okolja si učenec oblikuje narodno zavest in samospoštovanje.

 Predmet je zasnovan v treh enoletnih vsebinsko sklenjenih sklopih:

 1. KAJ NAM GOVORIJO UMETNINE
 2. ŽIVLJENJE UPODOBLJENO V UMETNOSTI
 3. OBLIKA IN SLOG

 Učne vsebine so zasnovane tako, da jim lahko sledijo učenci različnih razredov hkrati. Vsak sklop je vsebinsko zaokrožen, zato ni nujno, da se učenec tri leta zapored, v 7., 8. in 9. r., odloča za ta izbirni predmet. Seveda pa pridobi optimalno znanje le takrat, če obiskuje predmet vsa tri leta. Število ur na teden/letno: 1 ura/ teden = 35 ur/ letno.

 Način dela

Praktično poustvarjanje, izdelava plakatov, seminarske naloge, raziskovalne naloge, priprave in predstavitve e-prosjnic o umetniku, slogu ali obdobju. Obisk javnih kulturno-umetniških ustanov, obisk lokalnih ali bližnjih umetnikov v njihovem ateljeju.

Predmet bo poučeval Uroš Krivec, profesor likovne umetnosti.

Dostopnost