Skoči na glavno vsebino

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA 9. RAZRED – PONUDBA 2020/21

LIKOVNO SNOVANJE III

LIKOVNO SNOVANJE III (1 ura tedensko)

Spoznanja, ki si jih bodo učenci pridobili pri likovnem snovanju, jim bodo koristila pri razumevanju likovnega sveta. Izbirni predmet likovno snovanje dopolnjuje vsebine rednega predmeta likovna umetnost in nadgrajuje pojme iz likovne teorije, zgodovine likovne umetnosti in likovne tehnologije. Učenec pri likovnem snovanju spoznava razlike in povezave med vizualnim in likovno-teoretičnem ter pri praktičnem delu razvija občutljivost zaznavanja, likovno ustvarjalno mišljenje in motorično občutljivost in spretnost, vizualni spomin in domišljijo. Obenem razvija odnos do nacionalne in splošne človekove likovne kulturne dediščine. Likovne naloge so zasnovane problemsko. Izhodišče za izrazno delo je likovna teorija, tehnika in likovni motiv pa sta likovnemu problemu podrejena. Predmet obsega naslednja likovna področja : RISANJE, KIPARSTVO, PROSTORSKO OBLIKOVANJE in VIZUALNE KOMUNIKACIJE. Predmet se ocenjuje številčno. Pretežno se ocenjujejo likovni izdelki, ki izkazujejo osvojeno teoretično znanje učenca.

Predmet bo poučeval Uroš Krivec, profesor likovne vzgoje.

 

VERSTVA IN ETIKA

VERSTVA IN ETIKA (1 ura tedensko)

Predmet VERSTVA IN ETIKA nudi učencem možnost, da razširijo/dopolnijo, diferencirajo in problematizirajo znanje, ki ga o verstvih in etiki dobijo pri obveznih predmetih. Predmet je namenjen tako učencem, ki imajo doma (krščansko) religiozno vzgojo in obiskujejo verouk, kot pripadnikom drugih religij in tistim brez domače religiozne vzgoje in opredelitve.

Predmet bo poučevala Mara Hunski, predmetna učiteljica geografije, državljanske in domovinske kulture in etike
ter višja knjižničarka.

 

DRŽAVLJANSKA KULTURA

DRŽAVLJANSKA KULTURA (1 ura tedensko)

Izbirni predmet državljanska kultura se navezuje na obvezni predmet državljanska in domovinska kultura in etika ter predstavlja poglabljanje in razširitev sposobnosti in znanj iz tega predmeta. Vsebine o  družini, kulturi, medijih, vzornikih, demokraciji, pravicah in dolžnostih, enakosti in različnosti in še o marsičem se nadgrajujejo in dopolnjujejo z novimi pojmi in aktualnimi vsebinami, ki so značilne za čas, v katerem živimo.

Predmet bo poučevala Mara Hunski, predmetna učiteljica geografije, državljanske in domovinske kulture in etike ter višja knjižničarka.

 

RETORIKA

RETORIKA (1 ura tedensko)

Retorika je disciplina, ki je v današnjem času vse bolj cenjena, saj v različnih oblikah in v različnem obsegu spremlja v bistvu celotno človekovo življenje. Z njo se srečujemo v vsakodnevnih pogovorih,  medijih, šolah in znanosti. Učenci se pri pouku retorike učijo samostojnega in kritičnega oblikovanja in izražanja stališč. Razvijajo osnovne spretnosti sporazumevanja, poslušanja, govorjenja, branja in pisanja v različnih govornih položajih, saj ima povedano ali zapisano dobre učinke le v primeru, da je govor oziroma zapis primerno oblikovan. Zato se učenci ne bodo srečali le s tehnikami prepričevanja, dejavniki uspešnega prepričevalnega postopka, oblikami prepričevanja, na drugi strani pa z razliko med prepričevanjem in argumentiranjem, razliko med dobrimi in slabimi argumenti ter z nedovoljenimi postopki argumentiranja. 

To znanje bodo lahko uporabili pri drugih predmetih, v nadaljnjem izobraževanju ter na vseh ostalih področjih družbenega in zasebnega življenja. Vendar pa je za pouk retorike nujno, da imajo učenci že razvito jezikovno zmožnost, to je poimenovalno, upovedovalno, pravorečno in pravopisno zmožnost. Morajo pa imeti tudi sposobnost abstraktnega mišljenja in zmožnost analize.

Predmet bo poučevala Špela Mrkša, profesorica slovenščine

 

ŠOLSKO NOVINARSTVO

ŠOLSKO NOVINARSTVO (1 ura tedensko)

Šolsko novinarstvo je predmet, ki nadgrajuje predmet slovenščina. Predstavlja poglabljanje in razširitev sposobnosti ter znanj v okviru predmeta, upošteva interese učencev in uravnoteženost področij umetnostnega in neumetnostnega jezika.

Navezuje se na izročilo osnovnošolskih novinarskih in dopisniških krožkov ter uredništev šolskih glasil. Združuje raziskovanje neumetnostnih jezikovnih zvrsti, posebej publicističnih. V praktičnem delu učenci dograjujejo svojo zmožnost sprejemanja in tvorjenja neumetnostnih besedil (pišejo vest, poročilo, reportažo, anketo, intervju, komentar, uvodnik, članek in oceno) ter se usposabljajo za ustvarjalno in kritično sprejemanje publicističnih/propagandnih besedil. Opazujejo jezik in slog teh besedil. Predmet ponuja tudi možnost raziskovalne dejavnosti na področju slovenskega jezikoslovja, stilistike in slovstvene folklore.

Predmet bo poučevala Bernarda Ošlak, predmetna učiteljica slovenščine.

 

IZBIRNI PREDMET RAČUNALNIŠTVO - RAČUNALNIŠKA OMREŽJA

Obvezni izbirni predmet – RAČUNALNIŠTVO – RAČUNALNIŠKA OMREŽJA v 9. razredu OŠ

Obseg – 35 ur letno.
Izvedba – 1 ura na teden ali strnjeno v tečajni obliki (po dogovoru).
Izvajalec – mag. Darko Pepevnik.

Vse o računalništvu v 9. razredu in še več (na celi šoli) najdete na tej povezavi : RAČUNALNIŠTVO V OŠ PODČETRTEK

 

ŠPORT ZA SPROSTITEV

ŠPORT ZA SPROSTITEV (1 ura tedensko)
ponuja sodobne športno-rekreativne vsebine glede na možnosti okolja in različnost v zmožnostih in interesih učencev. Namen programa je približati šport učenčevim potrebam, interesom in željam, omogočiti spoznavanje novih športov in poudariti razvedrilni in sprostilni značaj športa. Program vsebuje različne športe (badminton, namizni tenis, tenis, golf, drsanje, kolesarjenje).

 • Učenci si razvijajo gibalne (moč, hitrost, koordinacija gibanja, gibljivost, ravnotežje, natančnost) in funkcionalne sposobnosti (aerobna in anaerobna vzdržljivost).
 • Z izbranimi nalogami oblikujejo skladno postavo.
 • Opravljajo dalj časa trajajoče gibalne naloge aerobnega značaja v naravi, kjer je poudarjena vztrajnost.
 • Seznanijo se z novimi športi, ki so pomemben del sodobne športno-rekreativne ponudbe.
 • Razumejo odzivanje organizma na aerobno in anaerobno obremenitev, telesno in psihično preutrujenost in druge stresne dejavnike.
 • Razumejo pomen redne spremljave telesne teže in ravni gibalne in funkcionalne učinkovitosti.
 • Doživljajo sprostitveni vpliv športne vadbe.
 • Izoblikujejo lastno samopodobo na področju doživljanja in dojemanja svojega telesa.
 • Spodbujajo medsebojno sodelovanje in spoštovanje različnosti.

Pouk poteka enkrat tedensko v okviru rednega urnika. Nekatere vsebine lahko potekajo v strnjeni obliki izven urnika in zunaj šole.

Predmet bo poučeval Borut Pihlar, predmetni učitelj športne vzgoje.

 

RAZISKOVANJE DOMAČEGA KRAJA (ŠOLSKEGA OKOLIŠA) IN VARSTVO NJEGOVEGA OKOLJA

RAZISKOVANJE DOMAČEGA  KRAJA (ŠOLSKEGA OKOLIŠA) IN VARSTVO NJEGOVEGA OKOLJA (1 ura tedensko)

V 9. razredu, kjer se učenci pri rednem pouku geografije seznanjajo s Slovenijo kot svojo domovino, pa pri izbirnem predmetu raziskujejo doma;i kraj in spoznavajo posebnosti življenja v njem, predvsem glede na varstvo okolja. Poudarjene so aktivne metoda pouka in učenje na primarnih lokacijah v naravi.
Učenci:

 • razširjajo osnovno znanje o naravnogeografskih in družbenogeografskih pojavih ter procesih v svetu in domačem kraju predvsem s študijem primerov,
 • učijo se poiskati vzroke za posamezne pojave in procese, oblikovati lastno stali[;e ter predlagati rešitve,
 • urijo se v uporabi preprostih terenskih raziskovalnih metod, zlasti neposrednega opazovanja, orientacije s pomočjo zemljevidov in brez njih, v uporabi kartografskega in drugega gradiva ter v dokumentiranju ugotovljenega in opazovanega,
 • urijo se v uporabi in razumevanju pomena literature ter drugih sodobnih informacijskih sredstev za spoznavanje oddaljenih pokrajin, območij in njihovih naravnih ter družbenih razmer,
 • navezujejo stike z vrstniki v oddaljenih krajih in spoznavajo njihov način življenja,
 • znajo pridobljeno znanje in ugotovitve ustno, grafično, kvantitativno ter pisno predstaviti,
 • pridobivajo sposobnosti primerjanja, analiziranja, sintetiziranja in vrednotenja.

Predmet bo poučevala Simona Gobec Drofenik, profesorica zgodovine in geografije.

 

OBDELAVA GRADIV: UMETNE SNOVI

OBDELAVA GRADIV: UMETNE SNOVI (1 ura tedensko)

Pri tem predmetu se obdelujejo umetne snovi, z njimi pa še druga gradiva, ki so potrebna za izdelavo predmetov. Učenci ob izdelavi izdelkov spoznajo nekatere umetne mase in postopke obdelave. Izdelujejo praktične in zabavne izdelke iz stiropora, deprona, profilov, granulata… (letalo, modeli vozil, rakete, katapult…) Prevladuje individualno delo in delo v manjši skupini.

Predmet bo poučeval Marjan Petauer, profesor fizike in tehnike.

 

DALJNOGLEDI IN PLANETI

DALJNOGLEDI IN PLANETI (1 ura tedensko)

Gleda na to, da je za astronomijo bistveno opazovanje, bodo učenci in učenke cilje predmeta večinoma dosegali z opazovanji. Posluževali se bodo računalniške učilnice in uporabljali astronomske programe ter internet. Spoznali in rokovali bodo z optičnimi napravami, kot sta daljnogled in teleskop. Preučili bodo gibanje planetov in jih podrobneje raziskali.

Predmet bo poučeval Marjan Petauer, profesor fizike in tehnike.

 

ELEKTROTEHNIKA

ELEKTROTEHNIKA  (1 ura tedensko)

Pri predmetu elektrotehnika učenci pridobivajo temeljna znanja o proizvodnji prenosu in porabi električne energije. Spoznajo načine pridobivanja električne energije prenosa in uporave. Pri spoznavanju porabnikov gradijo delujoče modele, in izvajajo temeljna vezja električnih instalacij, na testni plošči sestavljajo električna vezja, izdelajo model elektromotorja, zvonca,…

Predmet bo poučeval Marjan Petauer, profesor fizike in tehnike.

ELEKTRONIKA Z ROBOTIKO

ELEKTRONIKA Z ROBOTIKO (1 ura tedensko)

Pri tem predmetu učenci najprej ponovijo osnove elektrotehnike, nato pa se seznanijo s osnovnimi elektronskimi elementi (upornik, diodo, tranzistor, integrirana vezja). V tem delu sestavljajo elektronska vezja na testni plošči ali jih naredijo na tiskanem vezju. Sledi seznanitev z  pomenom in vrstami senzorjev.. Osrednji del je namenjen gradnji in programiranju robotov z sestavljankami Lego EV3. Gre za gradnjo in programiranje raznih avtonomnih strojev, po lastni zamisli ali načrtu. Nekaj časa bo namenjenega pripravam na FLL tekmovanje.

Predmet bo poučeval Marjan Petauer, profesor fizike in tehnike.

 

GLASBENI PROJEKT

GLASBENI PROJEKT (1 ura tedensko)

Temeljni namen glasbenega izbirnega predmeta Glasbeni projekt je, da učenci uresničujejo svoje interese za glasbeno umetnost in kulturo. Izbirni predmet omogoča ustvarjalnost in raziskovanje, kar spodbuja in navaja na trajno sodelovanje v glasbeni kulturi. Učenci se ob ustvarjanju sproščajo, razvijajo odgovornost za skupno sodelovanje ter  vrednotijo dosežke. Učenci poustvarjajo vokalne vsebine, izbirajo izvajalske sestave po svojih nagnjenjih in zmožnostih, navajajo se na samostojno orientacijo v izbranih partiturah in na zapis lastnih zamisli, izražajo ustvarjalne zamisli z zvočnimi eksperimenti in improvizacijo;
Glasbeni projekti so sinteza različnih dejavnosti, kjer učenci na različnih ravneh uresničujejo svojo ustvarjalnost. Zajemajo glasbeno produkcijo, poustvarjalnost in ustvarjalno raziskovanje ter vrednotenje. Poudarjene so medpredmetne povezave.
Izbirni predmet je zasnovan po načelu individualizacije, tako da v njem lahko uspešno sodelujejo učenci z ritmično –  melodičnimi glasbenimi zmožnostmi in izkušnjami.
Učni načrt, ki je ciljno in razvojno procesno zasnovan,  poudarja odprtost za različne glasbene in z glasbo povezane vsebine, skladne z interesi učencev in širšega kulturnega okolja šole.
Učitelj je pri glasbenih izbirnih predmetih predvsem mentor, organizator in koordinator dela, v okviru glasbenih dejavnosti pa soizvajalec in ustvarjalec.
Učenci ob zaključku predmeta Glasbeni projekt:

 • izvedejo glasbeno delo,
 • poznajo organizacijo, vsebino in podrobnosti glasbenega projekta.

Predmet bo poučevala Mihaela Pihler, profesorica glasbene vzgoje.

 

NEMŠČINA III

NEMŠČINA III (2 uri tedensko)

Nemščina je triletni predmet, ki se izvaja dve uri tedensko. Učenec se poleg nemščine lahko odloči še za en izbirni predmet, lahko pa je nemščina tudi njegov edini izbirni predmet. Učenec lahko po enem ali dveh letih učenja nemščine tudi izstopi. K nemščini so vabljeni vsi učenci, ki imajo veselje do učenja tujih jezikov ter učenci, ki nameravajo izobraževanje nadaljevati na gimnazijah ali na področju turizma.

Glavni cilj nemščine kot izbirnega predmeta je pripraviti učence do sproščenega in tekočega nastopanja in izražanja v tujem jeziku in pri tem pozabiti na strah pred napakami. Poudarek je na uporabnosti naučenega.

Pouk bo sestavljen iz raznolikih dejavnosti. Učne vsebine so primerne in zanimive za učence njihove starosti.

Pouk bo sestavljen iz raznolikih dejavnosti. Učne vsebine so primerne in zanimive za učence njihove starosti. V kolikor bodo razmere dopuščale, bomo izvedli ekskurzijo v sosednjo Avstrijo. 

Predmet bo poučevala Saša Sotošek, profesorica nemškega in francoskega jezika.

.

 

GLEDALIŠKI KLUB

GLEDALIŠKI KLUB (1 ura tedensko)

Učenci pri predmetu spoznavajo, doživljajo in sooblikujejo prvine gledališke, lutkovne in radijske umetnosti. Poleg ustvarjalnih gledaliških dejavnosti je predmet povezan tudi s spoznavanjem aktualnih dogodkov v slovenskih gledališčih.
Učenci pridobivajo bralno in gledališko kulturo, naklonjenost do gledaliških aktivnosti in obiskovanja gledaliških predstav, spoznavajo gledališče kot sintezo različnih umetnosti, ob branju domačih in tujih dramskih del ter gledanju predstav razvijajo osebnostno ter narodno identiteto, udeležujejo se posamičnih in skupinskih vaj in sproščene improvizacije besedila, razvijajo možnost izražanja z mimiko, kretnjami, gibanjem in govorom v odrskem prostoru, samostojno ustvarjajo gledališke predstave, nastopajo na odru, prispevajo svoje zamisli za uprizoritev igre in se naučijo delati v skupini.
V okviru predmeta si bomo ogledali gledališko predstavo v enem od slovenskih narodnih ali ljudskih gledališč.

Predmet bo poučevala Špela Mrkša, profesorica slovenščine

 

TURISTIČNA VZGOJA

TURISTIČNA VZGOJA (1 ura tedensko)

Turistična vzgoja je enoletni izbirni predmet, namenjen učencem od 7. do 9. razreda. Predmet povezuje in nadgrajuje znanje, ki ga učenci pridobivajo pri drugih predmetih in dejavnostih, zlasti pri geografiji, zgodovini, slovenščini in tujem jeziku.

Pouk vključuje aktivne metode učenja tako v učilnici kot tudi na terenu. Učenci  pripravijo razstavo, pregledujejo in uporabljajo literaturo, fotografirajo, kartirajo kulturne spomenike v domačem okolju, izdelajo poročila, izdelajo turistični spominek, so aktivni v raziskovalni delavnici na ekskurziji, preizkusijo se v vodenju, pripravijo radijski oglas, spletno stran, objave na socialnih omrežjih, časopisne novice in reklamni material, prospekt ali zloženko za domači kraj, pripravljajo avtohtone jedi, obiskujejo različne turistične ponudnike v kraju in širše, se seznanjajo s poklici povezanimi s turizmom, spoznavajo in vrednotijo osnove za razvoj turizma, razvijajo sposobnost kulturnega komuniciranja in javnega nastopanja ter spoznavajo turistično društveno dejavnost in se konkretno vključujejo v turistično življenje domačega kraja.

Delo na terenu zajema ogled turistične agencije, obisk turističnih ponudnikov, hotelov, sejmov in ogled kulturnih spomenikov. V okviru praktičnega dela se bomo lotili tudi kuhanja, dela z računalnikom in se preizkusili v različnih vlogah, povezanih s turizmom.

Našteti predlogi so v ožjem izboru, a se lahko med letom na željo učencev tudi spremenijo.

Predmet bo poučevala Mihaela Juričan, profesorica angleškega jezika in zgodovine.

 

VEZENJE

VEZENJE (1 ura tedensko)

Ste se naveličali nenehnega strmenja v zaslone? Potem je izbirni predmet Vezenje za vas prava izbira! Poudarek bo na praktičnem delu. S šivanko in nitjo boste okrasili prtičke, oblačila  in druge predmete za vsakdanjo rabo. Spoznali boste pribor za vezenje ter osnovne tehnike vezenja: stebelni, ploščati in križni vbod. Pri tem boste razvijali svoje ročne spretnosti, krepili pozornost, vztrajnost, natančnost in ustvarjalnost.

Seveda pa se boste seznanili tudi z zgodovino vezenja. Pobrskali boste po omarah vaših babic ter pripravili razstavo starih in svojih vezenin. Obiskali boste razstavo vezenin v Murski Soboti in se udeležili ustvarjalne delavnice.

Ko se boste prepuščali čudovitemu pisanemu svetu prejic, se bo pod vašimi spretnimi prsti ohranjala že skoraj pozabljena domača obrt.  Ne pozabite, da boste s tem pripomogli k ohranjanju bogate kulturne dediščine našega naroda!

Med vezenjem se bo našel tudi čas za pogovor in glasbo.

Predmet bo poučevala Saša Sotošek, profesorica francoščine in nemščine.

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET FRANCOŠČINA

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET FRANCOŠČINA (2 uri na tedensko)

Francoščina je neobvezni izbirni predmet, ki se izvaja dve uri tedensko. Učenec, ki s svojo izbiro ni zadovoljen, lahko po enem ali dveh letih učenja tudi izstopi.

Učenje francoščine ni tako težko kot se zdi, je pa lahko zabavno. Pouk bo sestavljen iz raznolikih dejavnosti. Imel boš priložnost spoznati čar Francije in francoske kulture. Francoščina je jezik, ki te popelje v eno najzanimivejših kultur sveta. Je jezik umetnosti, mode, ljubezni… Poslušali bomo francoske pesmi, si ogledali francoske filme, pokukali bomo tudi v čarobni svet francoske kulinarike in se naučili pripraviti nekaj tipičnih francoskih jedi.

Z glasbeno točko pa se bomo predstavili tudi na Frankofonskem dnevu v Celju.

Francoščino govori 170 milijonov ljudi po vsem svetu. Pridi in se jim pridruži!

Predmet bo poučevala Saša Sotošek, profesorica nemškega in francoskega jezika.

 

UMETNOSTNA ZGODOVINA

UMETNOSTNA ZGODOVINA (1 ura tedensko)

Temeljni cilj in namen predmeta je, da učenca vpelje v svet umetnostnih spomenikov (arhitekturnih, kiparskih in slikarskih, ter sorodnih načinih ustvarjanja) od davnine do naših dni. Prek njih spozna umetnost in kulturo domačega kraja in širšega okolja. Kako se je likovni umetnik odzival na svet v katerem je živel? Z drugimi besedami, preko umetnin je možno razbrati življenje ljudi v posameznem zgodovinskem obdobju. To je en od načinov interpretacije kako se je pisala zgodovina. Posamezne sestavine predmeta in predmet v celoti imajo veliko humanistično in narodno zavedno vlogo, ker učencu dajejo široko kulturno izobrazbo, mu odpirajo vrata v svetovno in slovensko umetnost, ki naj jo spozna in prepozna kot posebno vrednoto. Prek seznanjanja z umetnostjo domačega okolja si učenec oblikuje narodno zavest in samospoštovanje.

Predmet je zasnovan v treh enoletnih vsebinsko sklenjenih sklopih:

1. KAJ NAM GOVORIJO UMETNINE
2. ŽIVLJENJE UPODOBLJENO V UMETNOSTI
3. OBLIKA IN SLOG

Učne vsebine so zasnovane tako, da jim lahko sledijo učenci različnih razredov hkrati. Vsak sklop je vsebinsko zaokrožen, zato ni nujno, da se učenec tri leta zapored, v 7., 8. in 9. r., odloča za ta izbirni predmet. Seveda pa pridobi optimalno znanje le takrat, če obiskuje predmet vsa tri leta. Število ur na teden/letno: 1 ura/ teden = 35 ur/ letno.

Način dela

Praktično poustvarjanje, izdelava plakatov, seminarske naloge, raziskovalne naloge, priprave in predstavitve e-prosjnic o umetniku, slogu ali obdobju. Obisk javnih kulturno-umetniških ustanov, obisk lokalnih ali bližnjih umetnikov v njihovem ateljeju.

Predmet bo poučeval Uroš Krivec, profesor likovne umetnosti.

 

Dostopnost