SVET STARŠEV

Svet staršev šole, ki se v šoli oblikuje za organizirano uresničevanje interesa staršev,  je zakonsko opredeljen v 66. členu Zakona o organizaciji vzgoje in izobraževanja (Ul RS, št. 16/2017).  Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.

Svet staršev:

  • predlaga nadstandardne programe,
  • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
  • sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu,
  • daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
  • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
  • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
  • voli predstavnike staršev v svet šole in druge organe šole,
  • lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje, v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine,
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

SESTAVA SVETA STARŠEV OŠ PODČETRTEK 2018/19

Predsednica sveta staršev je Simona Štraus Flajnik

ODDELEK PREDSTAVNIK STARŠEV
1. a Boštjan Misja
1. b Mateja Bah Škrabl
2. a Zdenka Ivačič
2. b Mojca Kolar
2. c Dejan Pušnik
3. a Julijana Zakošek
3. b Mateja Bah Škrabl
4. a Karolina Bračko
4. b Polona Trnovšek
5. a Katarina Bevc Mohar
5. b Romana Cverlin
6. a Zvonko Kamenšek
6. b Sabina Polutnik
7. a Simona Štraus Flajnik
7. b Simona Šalamon
8. a Vanja Kolar Ivačič
8. b Urška Plevnik
9. a Mateja Marčič Škorjanc
9. b Marta Tacer