+386 3 818 3320 - OŠ Podčetrtek, Trška cesta 66, 3254 Podčetrtek os-podcetrtek@guest.arnes.si
SVET STARŠEV

Svet staršev šole, ki se v šoli oblikuje za organizirano uresničevanje interesa staršev,  je zakonsko opredeljen v 66. členu Zakona o organizaciji vzgoje in izobraževanja (Ul RS, št. 16/2017).  Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.

Svet staršev:

  • predlaga nadstandardne programe,
  • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
  • sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu,
  • daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
  • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
  • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
  • voli predstavnike staršev v svet šole in druge organe šole,
  • lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje, v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine,
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

SESTAVA SVETA STARŠEV OŠ PODČETRTEK 2020/21

Predsednica sveta staršev je Simona Štraus Flajnik

ODDELEK PREDSTAVNIK STARŠEV
1. a Zdenka Ivačič
1. b* Zvonko Ropert
2. a Martina Prebil
2. b* Zvonko Ropert
3. a Nina Brunec
3. b* Mojca Komerički
4. a Aleš Goršek
4. b Sanja Počivalšek
4. c* Gregor Lipar
5. a Mojca Drofenik
5. b Nataša Kampuš
5. c* Barbara Toplišek Kovačič
6. a Barbara Šket
6. b Dea Dimač
7. a Katarina Bevc Mohar
8. a Lidija Kamenšek
8. b Urška Plevnik
9. a Simona Štraus Flajnik
9. b Robert Šalamon

* POŠ Pristava pri Mestinju

Dostopnost