Skoči na glavno vsebino
SVET STARŠEV

Svet staršev šole, ki se v šoli oblikuje za organizirano uresničevanje interesa staršev,  je zakonsko opredeljen v 66. členu Zakona o organizaciji vzgoje in izobraževanja (Ul RS, št. 16/2017).  Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.

Svet staršev:

  • predlaga nadstandardne programe,
  • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
  • sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu,
  • daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
  • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
  • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
  • voli predstavnike staršev v svet šole in druge organe šole,
  • lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje, v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine,
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

SESTAVA SVETA STARŠEV OŠ PODČETRTEK 2022/23

Predsednica sveta staršev je Simona Štraus Flajnik

ODDELEK PREDSTAVNIK STARŠEV
1. a Damjan Gajšek
1. b Robert Kunej
1. c* Slavko Jakš
2. a Anja Vrbek Bah
2. b Urška Vučina
2. c* Matej Lončarič
3. a Matjaž Plevnik
3. c* Petra Zeme
4. a Robert Šalamon
4. c* Petra Zeme
5. a Gabrijela Omerzu Geršak
5. c* Saša Goričan
6. a Mojca Drofenik
6. b Andrej Leskovšek
7. a Simona Štraus Flajnik
7. b Tomaž Hohnjec
8. a Rebeka Majer Amon
8. b Brigita Vahen
9. a Jasna Jug Juričan
9. b Oxana Vojinović

* POŠ Pristava pri Mestinju

Dostopnost