Skoči na glavno vsebino

ORGANIZACIJA ŠOLSKE PREHRANE

Šolsko prehrano urejajo:
Foto: Roberta Sorge, pridobljeno 17. 11. 2017, Unsplash
PRIJAVA IN ODJAVA NA ŠOLSKO PREHRANO

Prijavo na šolsko prehrano oddajo starši ali skrbniki praviloma v mesecu juniju za prihodnje šolsko leto. Prijava se vloži na obrazcu, ki ga predpiše minister in se lahko odda razredniku ali šolski svetovalni službi tudi kadarkoli med šolskim letom.

PRIJAVA

Posamezni obrok se lahko odjavi vsaj en delovni dan prej do 10.00 ure osebno, elektronsko (eAsistent) ali po telefonu (03 818 33 34) v šolsko kuhinjo OŠ Podčetrtek in po telefonu (03 818 33 63) v šolsko kuhinjo POŠ Pristava pri Mestinju..

Izjemoma se lahko odjavi še isti dan do 8. ure zjutraj.

Če posamezni obrok ni pravočasno odjavljen, se zanj plača polna cena.

ORGANIZACIJA ŠOLSKE PREHRANE

Pri organizaciji šolske prehrane dosledno upoštevamo smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih.
Šola prilagodi prehrano za tiste učence, ki skladno s smernicami za prehranjevanje tovrstno prilagoditev potrebujejo.

Čas malice (vsak šolski dan):
9.05 – 9.25 za učence od 1. do 5. razreda
9.55 –10.15 za učence od 6. do 9. razreda

Čas kosila (vsak šolski dan):
11. 50 – 12. 10 za učence 4. in 5. razreda
12. 40 – 13. 00 za učence 6., 7., 8. in 9. razreda
12. 55 – 13. 25 za učence oddelkov podaljšanega bivanja

CENE ŠOLSKE PREHRANE
  • malica za učence: 1,10
  • kosilo za učence od 1. do 5. razreda: 2,41
  • kosilo za učence od 6. do 9. razreda: 2,75
SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE PREHRANE
Upravičenci do subvencije za malico so tisti učenci, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, izpolnjujejo naslednje kriterije:

  • Do polne subvencije za malico oziroma do v celoti brezplačne malice so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v RS.
  • Do subvencije za kosilo v višini cene kosila so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36 % neto povprečne plače v RS (prvi dohodkovni razred otroškega dodatka).
  • Subvencijo za malico lahko ne glede na zgoraj navedene pogoje dobijo tudi učenci, ki so nameščeni v rejniško družino in učenci, prosilci za azil. Učencem, ki so nameščeni v rejniško družino pripada tudi subvencija za kosilo.

Vloge za uveljavljanje subvencije malice in kosila na centru za socialno delo ni več treba oddajati, saj bodo vzgojno-izobraževalni zavodi upoštevali uvrstitev v dohodkovni razred na osnovni podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem dodatku.

Vloga za subvencijo malice in subvencijo kosila se na centru za socialno delo odda samo v primeru, če družina učenca ne razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku.

Več informacij najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

ŠOLSKA SHEMA

 

 

                                                                                 Naša šola je vključena v projekt ŠOLSKA SHEMA.
Učenci enkrat do dvakrat tedensko brezplačno prejmejo obrok sadja oz. zelenjave.

VEČ O ŠOLSKI SHEMI

 

 

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK

Naša šola je vključena v projekt TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK, ki ga bomo obeležili v petek, 17. 11. 2023.

VEČ O TRADICIONALNEM SLOVENSKEM ZAJTRKU

 

 

Dostopnost